ਮੁੱਖ ਟੈਗਸ ਸਿੱਖੋ

ਟੈਗ: ਸਿੱਖੋ

ਰੂਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 5 ਸਬਕ

0
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 5 ਸਬਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਆਬੀ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ...

ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦ ਜੌਏ ਆਫ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ - ਸਿੱਖਣ ਲਈ 5 ਸਬਕ...

0
ਮਸੀਹ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਉਹ...

ਜ਼ਬੂਰ 150 ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਬਕ

0
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 150 ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ, ਜ਼ਬੂਰ 150 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ...